Dagbesteding Memo

Mensen en Mogelijkheden

Wie is Memo?

Emmy van den Broek - Tielemans en
Cindy Kroef – van Schijndel

Memo

Voor alle mensen met een ondersteuningsvraag

Privacystatement

Artikel Algemene en begripsbepalingen
Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan toekent.
a. persoonsgegevens: elke gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
b. persoonsregistratie: elke handeling of geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm, terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.
c. verantwoordelijke: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het
bestuursorgaan dat alleen of tezamen met anderen, het doel en de middelen voor de
verwerking van persoonsgegevens vaststelt.
d. bewerker: degene die als medewerker of anderszins geautoriseerd is door of namens de
verantwoordelijke om persoonsgegevens te verwerken.
e. betrokkene degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.
f. opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon die aan MeMo een opdracht tot dienstverlening heeft gegeven.
g. derden: ieder, niet zijnde de betrokkene, de verantwoordelijke, de bewerker of enig persoon die onder rechtstreeks gezag van de verantwoordelijke of bewerker gemachtigd is persoonsgegevens te verwerken.
h. toestemming: betrokkene elke vrije, specifieke en op informatie berustende
wilsuiting waarmee de betrokkene aanvaardt dat hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt.
i. reikwijdte: dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen MeMo.
Artikel 2 Doel verwerking persoonsgegevens
1. het doel van de persoonsregistratie is het kunnen beschikken over gegevens die noodzakelijk zijn voor het door de verantwoordelijke in zijn hoedanigheid van opdrachtnemer, juist, tijdig en volledig nakomen van met opdrachtgevers gesloten overeenkomsten.
2. persoonsgegevens worden niet verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.
Artikel 3 Verwerkte gegevens
1. Dit reglement is van toepassing op de volgende gegevens verstrekt door cliënten:
– Naam, – adres en woonplaatsgegevens cliënt;
– Identificatiegegevens en geboortedatum cliënt;
– Telefoonnummer en e-mail adres cliënt;
– Geslacht cliënt;
– Overzicht van al dan niet afgeronde opleidingen cliënt;
– Overzicht van al dan niet afgeronde cursussen, trainingen, workshops, etc. cliënt;
– Overzicht arbeidsverleden cliënt;
– Beperkingen cliënt;
– Bijzonder persoonsgegevens cliënt.
2. Dit reglement is van toepassing op de volgende gegevens verstrekt door opdrachtgevers:
– NAW gegevens opdrachtgever;
– Naam, voorletters en functie contactpersoon opdrachtgever;
– Telefoonnummer en e-mailadres contactpersoon opdrachtgever;
– Geslacht contactpersoon opdrachtgever.
Artikel 4 Bewaartermijn
Bij het beëindigen van een met een opdrachtgever gesloten overeenkomst worden alle tot de persoon van de cliënt te herleiden gegevens, data en/of resultaten 2 jaar na beëindiging van de dienstverlening aan de cliënt verwijderd. De gegevens die noodzakelijk zijn voor de wettelijke bewaarplicht dienen tien jaar bewaard te blijven.